ห้องพักเดี่ยว
ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักเดียว
ห้องพักเดียว

Welcoming Basket
Welcoming Basket

ห้องพักเดี่ยว
ห้องพักเดี่ยว

1/3

ห้องเดี่ยว

แรกเข้าจะมีการเก็บข้อมูลและประเมินสุขภาพเบื้องต้นเพื่อแบ่งการดูแลของผู้เข้าพักแต่ละคนตามวิจารณญาณของแพทย์ประจำศูนย์ (หรือพยาบาลวิชาชีพ)

 

บริการหลัก

 • บริการด้านความเป็นอยู่ทั่วไป

 • บริการที่พักค้างคืน

 • บริการอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

 • ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าและเตียงนอน

 • ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น

 • กิจกรรมกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด

 • กิจกรรมการบริหารร่างกายประจำวัน

 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี

 • บริการด้านความปลอดภัยและระบบ CCTV

ห้องรวม

แรกเข้าจะมีการเก็บข้อมูลและประเมินสุขภาพเบื้องต้นเพื่อแบ่งการดูแลของผู้เข้าพักแต่ละคนตามวิจารณญาณของแพทย์ประจำศูนย์ (หรือพยาบาลวิชาชีพ)

 

บริการหลัก

 • บริการด้านความเป็นอยู่ทั่วไป

 • บริการที่พักค้างคืน

 • บริการอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

 • ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าและเตียงนอน

 • ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น

 • กิจกรรมกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด

 • กิจกรรมการบริหารร่างกายประจำวัน

 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี

 • บริการด้านความปลอดภัยและระบบ CCTV

ห้องพักรวม
ห้องพักรวม

ห้องพักรวม
ห้องพักรวม

ห้องพักรวม
ห้องพักรวม

1/2

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น Nursing Home | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH