top of page

ห้องเดี่ยว

แรกเข้าจะมีการเก็บข้อมูลและประเมินสุขภาพเบื้องต้นเพื่อแบ่งการดูแลของผู้เข้าพักแต่ละคนตามวิจารณญาณของแพทย์ประจำศูนย์ (หรือพยาบาลวิชาชีพ)

 

บริการหลัก

 • บริการด้านความเป็นอยู่ทั่วไป

 • บริการที่พักค้างคืน

 • บริการอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

 • ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าและเตียงนอน

 • ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น

 • กิจกรรมกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด

 • กิจกรรมการบริหารร่างกายประจำวัน

 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี

 • บริการด้านความปลอดภัยและระบบ CCTV

ห้องรวม

แรกเข้าจะมีการเก็บข้อมูลและประเมินสุขภาพเบื้องต้นเพื่อแบ่งการดูแลของผู้เข้าพักแต่ละคนตามวิจารณญาณของแพทย์ประจำศูนย์ (หรือพยาบาลวิชาชีพ)

 

บริการหลัก

 • บริการด้านความเป็นอยู่ทั่วไป

 • บริการที่พักค้างคืน

 • บริการอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

 • ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าและเตียงนอน

 • ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น

 • กิจกรรมกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด

 • กิจกรรมการบริหารร่างกายประจำวัน

 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี

 • บริการด้านความปลอดภัยและระบบ CCTV

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น Nursing Home | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง Stroke สโตรก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเจาะคอ | สวนหลวง บางนา ประเวศ กรุงเทพมหานคร | Heathy Habitat TH | the continuing care center | Rehabilitation center

bottom of page